ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 18.210.24.208
Online อยู่ : 5
วันนี้ 294
เมื่อวานนี้ 366
เดือนนี้ 1,001
ปีนี้ 1,001
รวมทั้งหมด 1,001
Record: 366 (20.01.2020)
( Counter 21-01-2020 )

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (OIT)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน ต้องมีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน เอกสารแนบ O1
O2 ข้อมูลผู้บริหาร ต้องมีข้อมูล ชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด เอกสารแนบ O2
O3 อำนาจหน้าที่ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 เป็นต้น เอกสารแนบ O3
O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาหน่วยงาน มากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด เอกสารแนบ O4
O5 ข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) ที่อยู่
2) หมายเลขโทรศัพท์
3) หมายเลขโทรสาร
4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน
เอกสารแนบ O5
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต้องมีข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น
1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
เอกสารแนบ O6
 ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ต้องมีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 2562 เอกสารแนบ O7
 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A ต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบกันได้ โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ O8
O9 Social Network ต้องมีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Instrgram Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ O9

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 : การบริหารงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 แผนดำเนินงาน
O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี ต้องมีข้อมูลแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน พร้อมรายละเอียด เอกสารแนบ O10
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส ต้องมีข้อมูลแสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส เอกสารแนบ O11
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เอกสารแนบ O12
 การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และพนักงานราชการรายบุคคลทุกกลุ่มงาน พร้อมรายละเอียด
เอกสารแนบ O13
 การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่
หรือภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ ซึ่งประกอบด้วย 
1) ประเภทงานให้บริการ
2) ขั้นตอนการให้บริการ 
3) แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ 
4) ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ
5) ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ
เอกสารแนบ O14
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ต้องมีข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ O15
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ต้องมีข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา เอกสารแนบ O16
O17 E-Service ต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน (ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์) เอกสารแนบ O17

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 : การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมรายละเอียด เอกสารแนบ O18
O19 รายงานกำกับติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ต้องมีข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของหน่วยงานเป็นรายไตรมาส เอกสารแนบ O19
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ต้องมีข้อมูลสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา เอกสารแนบ O20
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องมีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และต้องเป็นข้อมูลภายในปีพ.ศ. 2562 เอกสารแนบ O21
O22 ประกาศต่าง ๆ  เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ต้องมีประกาศตามที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ 2562
เอกสารแนบ O22
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ O23
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ต้องมีข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
1) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
3) ข้อเสนอแนะการปรับปรุงพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เอกสารแนบ O24

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ เอกสารแนบ O25
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบ O26
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 
เอกสารแนบ O27
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ต้องมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เอกสารแนบ O28

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 : การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต้องมีแนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เอกสารแนบ O29
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เอกสารแนบ O30
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ต้องมีข้อมูลสรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา เอกสารแนบ O31
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ต้องมีช่องทางที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เอกสารแนบ O32
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เอกสารแนบ O33

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 : การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ต้องมีการแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เอกสารแนบ O34
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ O35
 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ต้องมีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ O36
O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ O37
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องมีการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เอกสารแนบ O38
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ต้องมีข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมรายละเอียด เอกสารแนบ O39
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส ต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตของหน่วยงานราย
ไตรมาส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เอกสารแนบ O40
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ต้องมีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ O41

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 : มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

<
ข้อ ข้อมูล รายละเอียด การเผยแพร่ข้อมูล
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เอกสารแนบ O42
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  เอกสารแนบ O43
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เอกสารแนบ O44
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เอกสารแนบ O45
O46 มาตรการป้องกันการรับ สินบน ต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน เอกสารแนบ O46
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เอกสารแนบ O47
 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ต้องมีแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ เอกสารแนบ O48

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26