• ประกาศเจตจำนง id="10"/>ประกาศเจตจำนง
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 10

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 35.171.146.16
Online อยู่ : 1
วันนี้ 119
เมื่อวานนี้ 236
เดือนนี้ 355
ปีนี้ 355
รวมทั้งหมด 355
Record: 236 (17.09.2019)
( Counter 18-09-2019 )
การพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมทักษะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
หมวดหมู่ : บทความวิชการ เผยแพร่โดย : เว็บมาสเตอร์ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมทักษะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3) เพื่อประเมินผลรูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมทักษะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 4) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการนิเทศที่ส่งเสริมทักษะการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณของครู ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
และความต้องการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้แก่ ครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทำการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 35 โรงเรียน จำนวน 96 คน ที่ได้จากการเลือก
แบบเจาะจง และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับอ่านแล้ว : 686 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26