• ประกาศเจตจำนง id="10"/>ประกาศเจตจำนง
  • ITA id="6"/>ITA
  • ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ id="2"/>ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
  • ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ id="3"/>ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
  • DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา id="4"/>DLIT เรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา
2 3 4 6 10

ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

รองผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ลิ้งค์ :

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีฯ
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติการใช้งาน :

เข้าใช้จาก IP : 35.171.146.16
Online อยู่ : 1
วันนี้ 116
เมื่อวานนี้ 236
เดือนนี้ 352
ปีนี้ 352
รวมทั้งหมด 352
Record: 236 (17.09.2019)
( Counter 18-09-2019 )
รายงานการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง
หมวดหมู่ : บทความวิชการ เผยแพร่โดย : เว็บมาสเตอร์ วันที่ : 29 มีนาคม 2562

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ
การประยุกต์ใช้
ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ของครู 2) พัฒนาแนวทางการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และ 3) ศึกษาผลการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26 จำนวน 315 คน กลุ่มเป้าหมายในการประชุมระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง จำนวน 85 คน กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อยืนยันและให้ความเห็นชอบแนวทางการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง
จำนวน
9 คน กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการจัด
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง ผู้นิเทศ จำนวน 84 คน ผู้รับการนิเทศ จำนวน
175 คน และ
กลุ่มเป้าหมายในการประเมินผลการนิเทศการพัฒนาครูประยุกต์ใช้
ICT
เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยระบบพี่เลี้ยง จำนวน 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม คู่มือการอบรมครู แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบประเมินชิ้นงาน
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง และแบบวัดความรู้  สถิติที่ใช้  ได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า
tอ่านแล้ว : 675 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
The Secondary Education Service Area Office 26
ที่อยู่ : ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด
ตำบล แวงน่าง อำเภอ เมือง
จังหวัด : มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ : 44000
หมายเลขโทรศัพท์ : 043777987
โทรสาร : 043777987


https://www.facebook.com/profile.php?id=100011242578667 twitter secondaryspm26@gmail.com line messages  
  Copyright © 2018 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26