• นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

  ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา

            1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาพัฒนาศักยภาพของครู บุคลากร และนักเรียน
            2. ยกระดับคุณภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกาาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติฒศักยภาพ
            3. ประชคมอาเซียน (ASEAN Community) วางรากฐานองค์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญในการเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียน
            4. ยกระดับคุณภาพของผู้เรียนทุกคน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทุกประการ และมีสมรรถนะสำคัญครบทุกด้าน
            5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 5
            6. พัฒนากลไกในการบริหารจัดการใหม่บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใช้หลักธรรมาภิบาล และการประกันคุณภาพภายใน
            7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้ SBM
            8. มาตรฐานสากล สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
            9. พัฒนาการอ่านของนักเรียนที่อ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ และอ่านไม่คล่อง เขียนไม่ได้
            10. ปฏิบัติตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กลับหน้าหลัก...

   
 • นางชนิสรา ดวงบุบผา
  ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

  ประวัติ