สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจาก กพร. สพฐ. นำโดยนายดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเยี่ยมชม เป็นกำลังใจให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานนักเรียนฯ ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2557) นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานพิธีเปิดอบรม ?โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์? รุ่นที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2557 จัดโดยหน่วยตำรวจสันติบาล จังหวัดมหาสารคาม

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดโครงงานนักเรียน ชิงทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนยางวิทยาคม จัดโครงการอบรมธรรม ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมสถาปณาลูกเสือ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์

กิจกรรมสถาปณาลูกเสือ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม \\\"สืบสานภาษา บูชาบรมครู และต่อต้านยาเสพติด\\\"

พิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือไทย โรงเรียนยางวิทยาคม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก โรงเรียนบรบือ ประจำปี 2557

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณประจักษ์ อะนันทา
     โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
คุณสุมาลย์ ภวภูตานนท์
     โรงเรียนประชาพัฒนา
คุณบุญทัน โพธิ์สิงห์
     โรงเรียนมิตรภาพ
คุณประเสริฐ โพธิจักร
     โรงเรียนวาปีปทุม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)