สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015
เหลือเวลารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2558 อีก

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

11 เมษายน 2559 สงกรานต์ 2559 สพม.26

ข้าราชการในสังกัด สพม.26 ร่วมพิธีรำลำมหาจักรีบรมราชวงศ์

25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เที่ยมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ ICT และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ สพม.26 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26

25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เทียมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเเละเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สพม.26 (มหาสารคาม) ดำเนินการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุพิเศษครั้งที่ 1/2559 ณ สนามสอบโรงเรียนมหาวิชานุกูล

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ 5 จาก สพม.26

เปิดโลกโครงงาน

อบรมใช้โปรแกรมSGS ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนบรบือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการเรียน

กิจกรรมวันแม่ 2558 โรงเรียนบรบือ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณวิมลรัตน์ คุณเวียน
     โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
คุณจุรีรัตน์ จวงสมุทร
     โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
คุณวิชาญ ปะธิโก
     โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
คุณจรีพร ทองภูวงศ์
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณฉวีวรรณ แสนรักษ์
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณนิภาพร ตรีวิริยานุภาพ
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณยุทธพนธ์ พูลพุทธา
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณพิบูลย์ นูวบุตร
     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)