สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015
เหลือเวลารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2558 อีก

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สพม.26 จัดประชุมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัด สพม.26 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้คำแนะนำโรงเรียนในสังกัน สพม.26 คือโรงเรียนเชียงยืนวิทยาคมและโรงเรียนกู่ทองพิทยาคม

สพม.26 ร่วมกับทีม TO BE NUMBER จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 31 มกราคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา เป็นประธานในพิธีเปิดรั้วโรงเรียน Open House ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 30 มกราคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายชะอำ ปาติเส นายกองค์การส่วนตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 27 มกราคม 2559 ดร.ชนิสรา ดวงบุบผา ประชุมข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อหารือข้อราชการและมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

อบรมใช้โปรแกรมSGS ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้และพัฒนาแบบทดสอบคู่ขนาน โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนบรบือ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการเรียน

กิจกรรมวันแม่ 2558 โรงเรียนบรบือ

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือ

พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอล 7 คน โรงเรียนบรบือ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณเสาร์ รัตนเพชร
     โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
คุณธนสิน จันทร์แก้ว
     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คุณสุริพล งามวิเศษ
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณเสาวคนธ์ จินดามัย
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณอรรณพ แผ่ตระกูล
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณสุนทร ไชยสงคราม
     โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร
คุณเปลื้อง เจริญอาจ
     โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)