สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015
เหลือเวลารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2558 อีก

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 รายงานการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยต่อประธานในพิธีท่าน สุรชัย บุตรสาระ ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม. 26 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 นัดแรก ณ ห้องประชุมอาคาร 4 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ?จังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2558 จังหวัด

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมรับการประเมินและคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 รายงานโครงการอบรมเนตรนารี ยุวการชาด และบูรณาการค่ายทักษะชีวิตฯต้านภัยยาเสพติด ต่อประธานในพิธี(นายไกรสร กองฉลาด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

กิจกรรมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ทำบุญตักบาตร วันอาสฬหบูชาและอัญเชิญพระพุทธสัมฤทธิพรขึ้นประดิษฐานบนมณฑบ

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมเนื่องในวันลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเติมเต็มความรู้สู่การวิจัย

วันสุนทรภู่ โรงเรียนบรบือ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณพรพันธ์ ภูสอดเงิน
     โรงเรียนกันทรวิชัย
คุณพูนศักดิ์ อาระพล
     โรงเรียนประชาพัฒนา
คุณสุมามาลย์ โสดา
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณนิตยา จันทะปัสสา
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณวรรณวิภา วิมลชัยฤกษ์
     โรงเรียนสารคามพิทยาคม
คุณสาคร แก้วก่ำ
     โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)