สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015

ยืนยันข้อมูลนักรียนรายบุคคลภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 DMC 2016

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

19 พฤษภาคม 2559 พิธีลงนาม Mou คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระหว่าง สพม.26 และสถานศึกษาในสังกัด พร้อมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โดย ดร.ฃนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 มอบนโยบายการบริหารงานต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

11 เมษายน 2559 สงกรานต์ 2559 สพม.26

ข้าราชการในสังกัด สพม.26 ร่วมพิธีรำลำมหาจักรีบรมราชวงศ์

25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เที่ยมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ ICT และนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้ สพม.26 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม.26

25 มีนาคม 2559 นายองอาจ เทียมกลาง รองผอ.สพม.26 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมเเละเรียนร่วม ปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุม 150 ปีเมืองมหาสารคาม

สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกครูผู้ช่วยกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1/2559

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบรบือ ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบรบือจัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับพื้นฐานทางการเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนบรบือจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์ที่ 5 จาก สพม.26

เปิดโลกโครงงาน

อบรมใช้โปรแกรมSGS ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณถนอม ทองภูธรณ์
     โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
คุณอำไพ จันทะเหลา
     โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)