สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015
เหลือเวลารายงานและยืนยันข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิ.ย. 2558 อีก

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 รายงานโครงการอบรมเนตรนารี ยุวการชาด และบูรณาการค่ายทักษะชีวิตฯต้านภัยยาเสพติด ต่อประธานในพิธี(นายไกรสร กองฉลาด) รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ร.ร.มหาชัยพิทยาคาร

นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยม สพม. 26 โดยมีนางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ประชุมคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง/ประจำหน่วยเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบรบือ

วันต่อต้านบุหรี่โลก

วันไหว้ครู โรงเรียนบรบือ ประจำปีการศึกษา 2558

การอบรมทบทวนกิจกรรมเครื่องแบบโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา 2558

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม รณรงค์ต่อต้านวันงดสูบบุหรีโลก

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณทศวัชร ไชยชนะ
     โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
คุณอำนวยพร นันทา
     โรงเรียนบรบือ
คุณปราโมทย์ มะหัด
     โรงเรียนมหาวิชานุกูล
คุณวิบูลย์ ภูมิชูชิต
     โรงเรียนวาปีปทุม
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)