สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015

ยืนยันข้อมูลนักรียนรายบุคคลภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 DMC 2016

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

มหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

การอบรมค่ายทักษะชีวิต \"รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด\"

ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนี่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 (29 กรกฎาคม 2559)

ค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้

การขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการ \\\"ศึกปีกหมุนประลองทักษะ\\\" (Mini Quad Copter) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

\\\\\\\"ศึกปีกหมุนประลองทักษะ (ยกเลิกการอนุมัติ)

โครงการลูกเสือ-เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ร่วมกิจกรรมมวันต่อต้านยาเสพติด

โครงการเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โรงเรียนบรบือ ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณสุพัตรา เหล่าสมบัติ
     โรงเรียนกันทรวิชัย
คุณหทัยรัตน์ พรมมากุล
     โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
คุณรัชนียา ศรีรักษา
     โรงเรียนบรบือ
คุณวิทยา บุญประสงค์
     โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
คุณงามตา ถานอาดนา
     โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)