สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 

ด่วนที่สุด
       ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรง กรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2558 และประกอบการชี้แจง
ภายใน วันที่ 8 สิงหาคม 2557 หากสุดวิสัย ภายใน วันที่ 10 สิงหาคม 2557

เว็บไซต์ http://www.obecict.bopp.go.th

หนังสือนำ / คู่มือการกรอกDMC 2014


 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.26 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์

วันแม่แห่งชาติ ปี 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 สพม.26 นำ 3 องค์คณะบุคคลไปศึกษาดูงาน และประชุมพิจารณาเกณฑ์การย้าย ณ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ 3 องค์กรหลักในสังกัด (กพท. , อ.ก.ค.ศ. , กตปน.) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎ

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจาก กพร. สพฐ. นำโดยนายดำรงค์ พลโภชน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และคณะ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ OBEC e-office

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเยี่ยมชม เป็นกำลังใจให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ 21

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดโครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ \\\"การออกแบบและสร้างเครื่องบินพลังยาง\\\" โรงเรียนอัจฉริยะจรรยา

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบรบือ ประจำปี 2557

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณบุญเพชร ดวงกุณา
     โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
คุณจันทร์เพ็ญ คุณสมบัติ
     โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
คุณวีรศักดิ์ รักสุทธี
     โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)