สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จัดโครงการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เข้าร่วมการแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWRADS) ประเภทผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหาร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม สพป.สกลนคร เขต 1 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 57

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สมพ. 26 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

นายองอาจ เทียมกลาง รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์

นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง ผอ.สพม. 26 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาต่อต้านยาเสพติด ปี 2557 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (กพท.สพม. 26) ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณปี 2558 ของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 โดยมีนายจำนงค์ อาศิรวัจน์ เป็นประธาน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 4 ธันวาคม 2557

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนเชียงยืนพิทธยาคม จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557

โรงเรียนบรบือ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณนิลวรรณ พนิชนาพันธุ์
     โรงเรียนบรบือ
คุณภูมิพัฒน์ นาราชจรูญทรัพย์
     โรงเรียนบรบือ
คุณสุจินตนา ประคำทอง
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณธนพล ศิริงาม
     โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
คุณเนตรนภิส แนบชิตร์
     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)