สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 , 10 มิ.ย. 2557 และ 10 พ.ย. 2557
ให้โรงเรียนปรับปรุงข้อมูลนักเรียน 10 พ.ย. 2557 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พ.ย. 2557

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? ของโรงเรียนในสังกัด ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม และโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพม. 26 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนสู่ท้องนา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ?ลงแขกเกี่ยวข้าว? โดยโรงเรียนแกดำวิทยาคาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแกดำ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ประธานในพิธีเปิดโครงการ ?การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธภาพสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบแห่งความสุข? เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ และตรวจเยี่ยมการสอนพิเศษให้กับนักเรียนโรงเรียนเขวาไร่ศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่ง รอง ผอ.โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต 6 เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและคะแนนสอบ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานพิธีเปิดกีฬาสีภายในโรงเรียน ?ดอกคูณเกมส์ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์? เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โรงเรียนบรบือ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557

โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2557

ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557

งานแสดงมุทิตาจิตโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

งานมุทิตาจิต โรงเรียนบรบือ

นำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(Obec Awards)

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณพิมลรัตน์ ทองยศ
     โรงเรียนบรบือ
คุณทักษิณา เจริญศักดิ์
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณวิทยา ศรีศาลา
     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)