สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
การแก้ไข ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2556 และ 10 มิ.ย. 2557

รายละเอียดการดำเนินการ
1. หนังสือดำเนินการ
2. คู่มือการดำเนินการ
3. แบบฟอร์มการแก้ไขชื่ออังกฤษ_ระยะเวลาเดินทาง
4. แบบฟอร์มการแก้ไขบัตรประชาชน
5. แบบฟอร์มการแก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557

ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2557DMC 2014


 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ร่วมลงนามจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาอุดมศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ตามโครงการเด็กดีมีที่เรียน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์

ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผอ.โรงเรียนบรบือ รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพม. 26 และบุคลากรในสังกัด สพม. 26 ร่วมงานเกษียณ 57 สพฐ. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผูอ.สพม. 26 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถในการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ

นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สพม. 26 (กตปน.สพม.26) ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 11 กันยายน 2557

ท่าน ดร.พิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม โดย ผอ.ชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม. 26 ได้รายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา ผลสำเร็จ ประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะต่อผู้ตรวจราชการ วันที่ 11 กันยายน 2557

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของสำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตามและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงานวันสถาปนาลูกเสือไทย

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณละมุล ทองดี
     โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์
คุณณัฐชนา เนื่องสิทธะ
     โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
คุณวีรชัย เอี้ยงเจริญ
     โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
คุณสมนึก ศิริเคน
     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)