สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรับส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรัส่งหนังสื่อราชการ
ระบบรังส่งหนังสื่อราชการ

ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ระบบรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
 
 
 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)

เว็บไซต์ ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2556
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 พฤศจิกายน 2557 DMC 2014
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 31 มีนาคม 2558 DMC 2014 (สิ้นปีการศึกษา)
เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2558 DMC 2015

ยืนยันข้อมูลนักรียนรายบุคคลภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2559

เว็บไซต์ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 10 มิถุนายน 2559 DMC 2016

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2559

 

แบบวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และคัดกรองนักเรียนพิการ ทางการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา (ระหว่างการหาคุณภาพเครื่องมือ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก

 

กิจกรรมของ สพม. เขต 26

กำหนดการ เปิดตลาดวิชาการ สพม.26

โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ?เด็กดีมีที่เรียน?

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อปฎิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนในการทดลองใช้(ร่าง) มาตราฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

มหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

การอบรมค่ายทักษะชีวิต \"รวมพลังเด็กและเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด\"

ภาพกิจกรรมทั้งหมด...

 

กิจกรรมของโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 26

ประเมินพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบรบือ

โครงการอบรมพัฒนาสื่อ DLIT บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบรบือ

มหกรรมกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด โรงเรียนบรบือ

การทำปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามของนักเรียนห้องเรียนพิเศษโรงเรียนบรบือ

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบรบือ

ค่ายนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ โรงเรียนบรบือ

ภาพกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด...

 
 หนังสือราชการ / คำสั่ง เอกสารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ข่าวการศึกษา

นางชนิสรา ดวงบุบผา
ผู้อำนวยการ สพม. เขต 26

ประวัติ


สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของ
คุณละเมียด สง่า
     โรงเรียนผดุงนารี
คุณบุษรา ดงอุทิศ
     โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คุณสัมฤทธิ์ แก้วตา
     โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
คุณนารถ พรรณะ
     โรงเรียนวาปีปทุม
คุณสุชาติ แสงตันชัย
     โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
รวมลิ้งค์ต่าง ๆ
     
สำนังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)